Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
Питейната вода в Стрелча отговаря на изискванията за качество

Микробиологичните показатели и съдържанието на тежки метали в питейната вода на гр. Стрелча съответстват на изискванията на Наредба № 9 на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Химичният състав на водата също няма отклонения от нормативите. 
 
Това показаха извършените изследвания на пробите води, взети на 11 и 12 март от здравни инспектори от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Стрелча. Микробиологичните и химичните изследвания бяха извършени в лабораторията на РЗИ Пазарджик, а  анализът за съдържанието на тежки метали – в РЗИ Пловдив.


[ Прочети още... ]
четвъртък 15 март 2018 - 09:44:03изглед за печат
Уведомление

РЗИ Пазарджик е  една от 14-те регионални здравни инспекции в страната, определени със заповед на министъра на здравеопазването да провеждат обучение за придобиване на квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации по програма, утвърдена от МЗ и МЗХГ. 
Очаква се в кратък срок програмата за обучение да бъде изготвена от МЗ и изпратена до РЗИ.
сряда 14 март 2018 - 08:03:49изглед за печат
Веднага след получаване на сигнала, РЗИ реагира с проверка на място и взе проби питейни води от гр. Стрелча.

Издадено е предписание на водоснабдителното дружество


На 11 март 2018г. /неделя/ до директора на РЗИ Пазарджик бе подаден сигнал от ОД на МВР за възникнал инцидент с изхвърляне на отпадъци от предприятие за добив на пегматит от кариера „Мали кладни дял“ в близост до вододайната зона на водоизточник за питейно водоснабдяване на гр. Стрелча – река Меде дере.


[ Прочети още... ]
вторник 13 март 2018 - 09:04:34изглед за печат
На 28 февруари да кажем „НЕ! на тормоза в училището!“

РЗИ проведе среща с експерти по темите за агресията в училище и суицидните опити в тийнейджърска възраст


В световния ден за борба с тормоза в училище, известен като Ден на розовата фланелка – 28 февруари, в аулата на Деканата на МБАЛ Пазарджик се проведе среща с педагогически съветници и медицински сестри от училищата в областта. Тя бе организирана от експертите по профилактика на болестите и промоция на здравето в РЗИ Пазарджик.
 
IMG_01 (1).jpg


[ Прочети още... ]
сряда 28 февруари 2018 - 13:08:41изглед за печат
РЗИ уведомява: Въведена е такса за регистрация на здравна книжка

С  Постановление № 24 на Министерски съвет от 19 февруари 2018 г. се правят изменения и допълнения на Тарифата за таксите, събирани от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, приета с Постановление № 242 на МС т 2007г.  

За заверка на лична здравна книжка и вписването й в регистър на новоиздадените лични здравни книжки вече се събира такса в размер 3 лв. (параграф 6, чл. 33 /нов/ от тарифата).     
 
Постановлението е обнародвано в Държавен вестник бр. 17 от 23 февруари.
сряда 28 февруари 2018 - 12:58:11изглед за печат
Отиди на страница   <<        >>  
 


 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License