Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
На вниманието на всички лечебни заведения и хотелиери на територията на област Пазарджик!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛАТА, ПРИ КОИТО БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
EN               
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Ако изпаднете в беда и се нуждаете от спешна медицинска помощ, позвънете на безплатен телефонен номер 150 или на единната  европейска линия за спешни повиквания 112. Може да се обадите на 112 при всички аварийни ситуации. Може да се свържете дори и при изчерпан кредит или ако сте извън обхвата на вашата мобилна мрежа.
Република България осигурява спешна медицинската помощ на всички лица, намиращи се на нейната територия без значение на тяхното гражданство, адрес и здравноосигурителен статус.
Следва да знаете, че 

обект на спешна медицинска помощ са всички състояния, при които е налице риск за настъпване на:
1. смърт;
2. тежки или необратими морфологични и функционални увреждания на жизнено значими органи и системи;
3. усложнения при родилки, застрашаващи здравето и живота на майката или плода.
Ако се намирате в такова състояние, освен на тел.150 и тел.112, можете да потърсите помощ на място в най-близкия филиал на Център за спешна медицинска помощ или друго лечебно заведение. Там ще ви бъде оказана спешна медицинска помощ и ако здравословното Ви състояние налага, ще бъдете транспортиран със специализиран медицински транспорт до подходящо болнично лечебно заведение.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАБОЛЯВАНИЯ И СЪСТОЯНИЯ, КОИТО НЕ СА СПЕШНИ:
Ако сте здравноосигурен български гражданин, трябва да знаете, че: 
Всеки здравноосигурен български гражданин има право на:
• достъпна и качествена здравна помощ;
• информация за здравословното състояние и методите лечение;
• първична извънболнична медицинска помощ;
• специализирана извънболнична медицинска помощ;
• медико-диагностични изследвания;
• високоспециализирани медицински дейности;
• дентална помощ;
• болнична помощ;
• лекарства за домашно лечение.

Като пациент имате право на информирано съгласие:
Всяка медицинска и дентална дейност, свързана с вашето лечение, се осъществява след изразено от вас информирано съгласие. Информирано съгласие е своевременното предоставяне на медицинска информация в подходяща форма и обем, което дава възможност за избор на лечение. За получаването на информирано съгласие лекуващият лекар (лекар по дентална медицина) уведомява пациента, съответно неговия родител, настойник или попечител за:
диагнозата и характера на заболяването
целите, начина и различните възможности на лечението, очакваните резултати и прогнозата;
рисковете, свързани с предлаганото лечение, включително страничните ефекти и нежеланите лекарствени реакции, болка и други неудобства;
вероятността от благоприятно повлияване или риска за здравето при прилагане на други методи на лечение, както и при отказ от лечение.
повишения риск за живота и здравето при хирургични операции, упойки и при други сложни медицински манипулации (в тези случаи информираното съгласие е в писмена форма).
В случаите, когато е налице отказ на родителя, настойника или попечителя и е застрашен животът на пациента, ръководителят на лечебното заведение може да вземе решение за осъществяване на животоспасяващо лечение.

Достъпът до медицинска помощ се осъществява чрез вашия личен лекар.
Към личния си лекар се обръщате винаги, когато имате здравословен проблем и се нуждаете от консултация, изследвания, домашно или болнично лечение, както и за предписване на лекарства. От него получавате личната си здравноосигурителна книжка, която следва да носите винаги със себе си.

Ако пребивавате в друго населено място за срок до един месец (например във връзка с почивка, екскурзия, служебна командировка или др.) и трябва да получите медицинска помощ, може да се обърнете към всеки общопрактикуващ лекар, за съдействие. Необходимо е да му представите здравноосигурителната си книжка
Информация за регистрираните общопрактикуващи лекари в Област Пазарджик, сключили договор с НЗОК можете да намерите на рецепцията на хотела, в който сте отседнали и на интернет страницата на РЗИ – www. rzipz.net  (РЗИ поддържа актуална информация на електронната си страница).
Ако предвиждате да пребивавате в друго населено място за срок по-дълъг от един до пет месеца, трябва да направите временен избор на общопрактикуващ лекар. За целта трябва да закупите от книжарница за медицинска документация регистрационен формуляр за временен избор. Формулярът се попълва от лекаря, който ще ви обслужва за периода на пребиваването на новото място. При изтичане на срока на временния избор автоматично се възстановява постоянният избор на общопрактикуващ лекар.

Ако имате здравословен проблем
Посещавате съответния общопрактикуващ лекар. Той ви преглежда и ви назначава лечение.
В лекарския кабинет е изложена информация кои категории граждани са освободени от потребителска такса при получаване на медицински и дентални услуги. Ако не попадате в изброените категории, заплащате потребителска такса в размер на 1% от минималната работна заплата за страната.

Трябва да Ви се направят изследвания
Лекарят ви изпраща с направление за медико-диагностични изследвания в лаборатория. Направлението може да се използва до 30 календарни дни от издаването му.
В лабораторията заплащате такса за вземане на биологичен материал.

Нуждаете се от консултация при лекар специалист
Общопрактикуващият лекар ви изпраща с талон-направление при лекар със съответната специалност. Направлението може да се ползва до 30 календарни дни от издаването му.
Лекарят специалист ви преглежда, и ако се нуждаете от допълнителни изследвания, издава направление за тях. Той ви назначава лечение. Срокът за извършване на вторичен преглед от изпълнител на СИМП е до 30 календарни дни от датата на извършване на първичния преглед.
За всяко посещение при лекаря заплащате потребителска такса в размер на 1% от минималната работна заплата.

Трябва да се лекувате вкъщи
Лекуващият лекар/лекар по дентална медицина назначава лечение. Той ви издава болничен лист за срок до 14 дни без прекъсване, но за не повече от 40 дни (с прекъсване) в рамките на една календарна година - за едно или повече заболявания.
Ако състоянието ви налага, след изтичането на този срок можете да бъде насочен към ЛКК.

За домашното Ви лечение са необходими лекарства
Лекарят ви информира кои лекарствени средства се заплащат изцяло или частично от НЗОК. Предписва ви лекарствата на рецепта-бланка на НЗОК и вие ги получавате от аптека, която е сключила договор с касата. Ако здравната каса не поема изцяло цената на предписаните лекарства, доплащате нужната сума.
Ако лекарствата за вашето лечение не се заплащат от НЗОК, лекарят издава обикновена рецепта и вие може да ги закупите от всяка аптека.

Нуждаете се от дентално лечение
Можете да посетите всеки лекар по дентална медицина, сключил договор със здравната каса. На видно място в кабинета му трябва да бъде обявен списък с дейности, които са изцяло или частично заплатени от здравната каса.
Трябва да представите на лекаря по дентална медицина личната си здравноосигурителна книжка, в която той вписва какви лечебни дейности от договорените със здравната каса ви е извършил. Ако тези дейности не са заплатени изцяло от НЗОК, доплащате необходимата сума.
За всяко посещение при лекаря по дентална медицина заплащате потребителска такса в размер на 1% от минималната работна заплата.

Нуждаете се от консултация или лечение при специалист по дентална медицина
Лекарят по дентална медицина ви изпраща с талон-направление при специалист. Той ви консултира и провежда лечението, за което доплащате или заплащате изцяло. Ако се окаже, че трябва да се лекувате или да бъдете опериран в болница, специалистът (или общопрактикуващият лекар по дентална медицина) ви издава талон-направление за болнично лечение.

Трябва да постъпите за лечение в болница
Общопрактикуващият лекар или специалистът ви изпращат с талон-направление към избрана от вас болница, която е сключила с РЗОК договор за лечение на съответното заболяване по клинична пътека. Направлението е валидно 30 дни до прегледа в диагностично-консултативния блок на болницата.
При постъпването в лечебното заведение лекарят ви преглежда, обяснява диагнозата и обсъжда с вас начина на лечението, както и рисковете, свързани с него. НЗОК заплаща изцяло лечението ви по клинична пътека, заедно с лекарствата и консумативите, с изключение на някои скъпоструващи консумативи, които са изрично упоменати в алгоритъма на съответната клинична пътека.
За всеки ден болнично лечение заплащате само потребителска такса в размер на 2% от минималната работна заплата. Ако се налага да се лекувате в болница повече от 10 дни за една година, не заплащате потребителска такса за престоя си след десетия ден. Лечението по клинична пътека  включва и до два контролни прегледа след изписването ви от болничното заведение.

Нарушени са Вашите права на здравноосигурено лице
При нарушаване на права на задължително здравноосигурените лица, свързани с оказана медицинска и дентална помощ от лекари, лекари по дентална медицина или от лечебни заведения за болнична помощ, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса, гражданите имат право да подават писмени жалби до директора на съответната районна здравноосигурителна каса (РЗОК) или до Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) – София 1407, ул. „Кричим” № 1.

За информация и консултации здравноосигурените граждани могат:
- да посетят приемната на РЗОК- Пазарджик на адрес: гр. Пазарджик, ул. „11 – ти август” № 2 или да се обадят на телефона в отдела за работа с граждани 034/ 402 105;
- да се обадят в Здравно-информационния център на НЗОК на тел.0800 14 800.

Извън този ред, или в случай че вашите здравноосигурителни права са прекъснати, вие можете да се обърнете за оказване на медицинска помощ към всички лечебни заведения, регистрирани в съответствие с българското законодателство, като заплатите стойността на предоставените ви медицински услуги по определен от лечебното заведение ценоразпис. Информация за регистрираните лечебни заведения на територията на област Пазарджик може да намерите на рецепцията на хотела и на интернет адрес http://rzipz.net  (Регионална здравна инспекция - Пазарджик)

Жалби, свързани с медицинското обслужване и правата на пациентите можете да подавате в:
Регионална здравна инспекция -  на адрес гр. Пазарджик, ул. «Болнична» №17, е-mail rzi_pz@telecablenet.com
Изпълнителна агенция «Медицински одит» на адрес:
Адрес: бул. "Георги Софийски" №3, София 1606
Телефон:  (02) 8050433, 8050435, 8050465
е-mail: delovodstvo@eama.bg


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА  ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
                                   
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ,СКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР С  РЗОК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


четвъртък 07 юли 2011 - 18:16:04изглед за печат


 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License