Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
Веднага след получаване на сигнала, РЗИ реагира с проверка на място и взе проби питейни води от гр. Стрелча.

Издадено е предписание на водоснабдителното дружество


На 11 март 2018г. /неделя/ до директора на РЗИ Пазарджик бе подаден сигнал от ОД на МВР за възникнал инцидент с изхвърляне на отпадъци от предприятие за добив на пегматит от кариера „Мали кладни дял“ в близост до вододайната зона на водоизточник за питейно водоснабдяване на гр. Стрелча – река Меде дере.

Още същия ден спешно бе сформиран екип от специалисти от отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция „Обществено здраве“, който в присъствието на управителя на „ВиК - С“ ЕООД гр. Стрелча извърши проверка на място. Констатирано бе, че на около 400 м от водохващането е изхвърлен отпадък във вид на преработен скален материал. Извършено бе пробонабиране на вода от тласкателя при водохващането, както и от два пункта от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр.Стрелча. Пробите са доставени веднага в лабораторията на РЗИ Пазарджик за анализ по химични и микробиологични показатели. Получените резултати от извършените анализи на питейната вода по химични показатели показват съответствие с Наредба № 9 на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Незначителни промени се установиха по органолептични показатели /цвят и мътност/ на пробите води, взети от водоизточника, което, по мнение на специалистите от РЗИ, се дължи на сезонното снеготопене. 
 
Днес, 12 март, бе извършено допълнително пробонабиране от два пункта от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Стрелча, с цел извършване на анализ за съдържание на тежки метали в РЗИ-Пловдив. Информация за получените резултати, както и за резултатите от микробиологичния анализ ще бъде предоставена допълнително. 
 
От страна на РЗИ-Пазарджик е издадено предписание до управителя на „ВиК - С“ ЕООД гр. Стрелча с мерки за почистване на водовземните съоръжения и привеждане на водоизточника в съответствие със здравните изисквания. 
 
РЗИ Пазарджик информира МЗ, областния управител и кмета на Община Стрелча за предприетите мерки.


вторник 13 март 2018 - 09:04:34изглед за печат


 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License