Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
 

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Пазарджик 01-15.04.2020

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – към края на отчетния период – няма обявени. 
През отчетния период, във връзка с авария на помпен агрегат в Помпена станция „Владикин извор“, гр. Белово многократно е нарушавано водоподаването на гр. Белово и с. Дъбравите, поради последвалите аварии от опитите да се включи резервно водоподаване за горе посочените населени места. 
От водоснабдителното дружество „Водоснабдяване и канализация - Белово“ ООД, гр. Белово, информират РЗИ Пазарджик, че е монтиран нов помпен агрегат и същият е пуснат в експлоатация около 11 часа на 15.04.2020 г. 
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания  -  10 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите на мониторинга, включени в таблица А – 0 бр. 
4. От тях не отговаря на Наредба № 9/2001г., изм. и доп. ДВ бр.6/2018г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 0 бр. 
5. Брой проби питейна вода от централно водоснабдяване, изследвани по показателите от таблици Б и В и представени за изследване за съдържание на тежки метали, трихалометани, пестициди и органика в РЗИ-Пловдив, включени в мониторинга-12 бр. 
6. По показателите, изследвани в лабораторията на РЗИ – Пазарджик, не отговарят на Наредба № 9/2001г., изм. и доп. ДВ бр.6/2018г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 0 бр. Единствено поради продължителните валежи в началото на отчетния период, три от пробите са със завишен органолептичен показател /цвят/. 
7. Съответствието на водните проби изпитвани по показателите в РЗИ-Пловдив, съгласно изискванията на Наредба № 9/2001г., изм. и доп. ДВ бр.6/2018г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, ще обявим след получаване на резултатите. 
8. В РЗИ-Пловдив са представени и 3 проби води, от централно водоснабдяване за изследване на радиологични показатели, включени в мониторинга /Приложение №1, таблица Г.1. и Г.2./. 
9. Съответствието на тези води, съгласно изискванията на Наредба № 9/2001г., изм. и доп. ДВ бр.6/2018г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели също ще обявим, след получаване на резултатите от РЗИ-Пловдив. 
10. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр. 
11. От тях не отговарят на Наредба № 9 - 0 бр. 
12. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 1 бр. 
13. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 
14. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр./към момента няма регистрирани/. 
15. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма. 
16. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:  
-  предписание за хигиенни мероприятия – 0 бр.
четвъртък 16 април 2020 - 12:59:05изглед за печат


 
 
 
Допълнителна информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19 може да се получи на телефони:
- по въпроси, касаещи надзор на заразните болести - гл. инсп. Ив. Василева - 0882080032; инсп. Л. Узунов - 0882080051
- по въпроси, касаещи функционирането на обекти директор ДОЗ д-р Св. Михайлова - 0885078896
- по въпроси, касаещи РКМЕ на ТЕЛК - директор ДМД д-р Н. Палийска - 0882080042

ВИЖТЕ

 здравно-информа-ционни клипове за правилно използване на ЛПС
И за двата клипа можете да кликнете на бутон СС в долния край на екрана, за да изберете субтитри
lps1.jpg

lps2.jpg
 
 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License