Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

Официален сайт на РЗИ-Пазарджик   карта на сайта
+ A | - a | A
 
 

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Пазарджик- 01-15.10.2020 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – обявени: 
- продължава въведения график на водоподаване за с. Свобода до нормализиране дебита на изворите /водоснабдително дружество „В и К - С” ЕООД, гр. Стрелча/. 
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания - 21 бр.    
Съгласно Програмата за мониторинг на повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване на ИАОС са представени за микробиологично изследване 2 проби води, съгласно Наредба № 12/2002 г. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите на мониторинга, включени в таблица А – 5 бр. 
4. От тях не отговаря на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 0 бр. 
5. Брой проби питейна вода от централно водоснабдяване, изследвани по показателите от таблици Б и В – 9 бр. 
6. По показателите, изследвани в лабораторията на РЗИ Пазарджик, съгласно изискванията на Наредба № 9/2001 г., за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, не отговаря 1 проба по химичен показател - нитрати /при норма /50 mg/l/ в с. Смилец, община Стрелча, съдържанието на нитрати е 96,0±5,0 mg/l/ и 2 бр. по микробиологични показатели /гр. Батак и к.м. Цигов чарк, община Батак/.      
От страна на РЗИ Пазарджик незабавно е издадено предписание на водоснабдителното дружество „В и К - Батак ” ЕООД, за предприемане на мерки.      
Резултатите от анализите на контролните проби показват, че предприетите мерки от страна на водoснабдителното дружество са ефективни и водата, съответства на изискванията на Наредба № 9/2001 г. 
7. Резултатите от представените в РЗИ Пловдив 9 проби води от централно водоснабдяване /от мониторинга за м. октомври/ за изпитване за съдържание на трихалометани, 1,2-дихлоретан, тетрахлоретен и трихлоретен, пестициди, тежки метали, ПАВ /полициклични ароматни въглеводороди/ и бенз/а/пирен, ще обявим след получаването им. 
8. В РЗИ Пловдив са представени и 5 проби води, от централно водоснабдяване за изследване на радиологични показатели, включени в мониторинга /Приложение № 1, таблица Г.1. и Г.2./. Резултатите ще обявим допълнително. 
9. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр. 
10. От тях не отговарят на Наредба № 9 - 0 бр. 
11. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 1 бр. 
12. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 
13. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр. /към момента няма регистрирани/. 
14. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма. 
15. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:  
-  предписание за хигиенни мероприятия – 1 бр.
понеделник 19 октомври 2020 - 05:54:14изглед за печат
 


 
 
ВИЖТЕ
 здравно-информа-ционни клипове за правилно използване на ЛПС
И за двата клипа можете да кликнете на бутон СС в долния край на екрана, за да изберете субтитри
lps1.jpg

lps2.jpg
 
 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License