Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в Област Пазарджик 15-31.07.2017г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма обявени, с изключение на: 
- „Инфрастрой” ЕООД, гр.Брацигово, поради авария на довеждащия водопровод за с.Бяга и селата Козарско и Исперихово са били без вода за определени часове на 14 и 15.07.2017г. Поради изпразване на водоема по високите точки на с.Козарско са били без вода по-дълго време. 
-  „ВКТВ” ЕООД, гр.Велинград, поради подмяна на довеждащ водопровод за район Света Петка, в с Алендарова, от 25 до 28.07.2017г. е нарушавано водоподаването. 
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания  -  11 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг – общо 8 бр. 
4. От тях няма несъответсващи на изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. 
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг:  по постъпил сигнал на 18.07.2017 г. от РИОСВ-Пазарджик за замърсяване на р. Луда Яна, вследствие изтичане на дренажни води води от окисно насипище на открит рудник „Цар Асен” - 4 бр. /2 проби от централните водоизточници /кранове в помпената станция/, водоснабдяващи селата Цар Асен и Росен, и 2 проби от вътрешната водопроводна мрежа – от пунктове /магазини за хранителни стоки/ в двете населени места./    
РЗИ-Пазарджик информира кметовете на двете населени места, да се уведоми населението чрез писмени обяви, водата да не се използва за питейни нужди до излизане на резултатите от анализите, за което ще бъдат своевременно уведомени.          
Резултатите от физико-химичните анализи извършени в лабораторията на РЗИ- Пазарджик и микробиологичните анализи извършени в лабораторията на РЗИ- Пловдив показват, че няма отклонения от изискванията на Наредба № 9 на МЗ от 16.03.2001 г. Съдържанието на тежки метали също не надвишава допустимите норми – сочат изследванията, направени в РЗИ- Пловдив.    В тази връзка са изпратени писма и уведомени кметовете на с. Цар Асен и с. Росен, че водата в двете села може да бъде използвана  за питейно-битови нужди без ограничения. 
6. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр. 
7. От тях не отговарят на Наредба № 9 - 0 бр. 
8. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 2 бр. 
9.От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 
10. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр./към момента няма регистрирани/. 
11. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма. 
12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:  - предписание за хигиенни мероприятия – № 208/19.07.2017г. до Управителя на „ВиК” ЕООД в ликвидация, гр.Пазарджик за проследяване на качествата на подаваната вода по показател рН в едноседмичен период, извършване на анализ за тежки метали и уведомяване на населението.  
вторник 01 август 2017 - 06:32:37изглед за печат
 


 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License