Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Пазарджик-17-28.02.2018г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма обявени. 
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания  -  8 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите на мониторинга, включени в таблица А – 9 бр.
4. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001г., изм. и доп. ДВ бр.6/2018г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 5 бр. (по микробиологични показатели, като една от пробите не отговаря и по химичен показател - нитрати), както следва:

НАСЕЛЕНО МЯСТОПОКАЗАТЕЛ, ПО КОЙТО НЕ ОТГОВАРЯТРЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПИТВАНЕТОСТОЙНОСТ И ДОПУСК НА ПОКАЗАТЕЛЯ ПО НАРЕДБА № 9/2001
гр.СтрелчаКолиформи37 КОЕ /100 ml0 КОЕ /100 ml
с.ДюлевоКолиформи9 КОЕ /100 ml0 КОЕ /100 ml
с.СвободаКолиформи105 КОЕ /100 ml0 КОЕ /100 ml
с.БлатницаКолиформи125 КОЕ /100 ml0 КОЕ /100 ml
с.СмилецКолиформи11 КОЕ /100 ml0 КОЕ /100 ml
Нитрати, mg/dm378,4 mg/dm3£ 50 mg/dm3
Предприети са хигиенни мероприятия от страна на В и К дружеството и  качеството на водата по микробиологични показатели, към датата на публикуване на информацията, отговаря на изискванията на Наредба № 9/2001г.Проблемът с нитратите на този етап ВиК дружеството, все още не може да реши.
 
5. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в мониторинга – таблица Б и В - 0 бр. 
6. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в мониторинга – 0 бр. 
7. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 2 бр. 
8. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 
9. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр./към момента няма регистрирани/. 
10. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма. 
11. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:      
- издадено предписание за хигиенни мероприятия – № 39/26.02.2018г. до управителя на „ВиК-С” ЕООД, гр.Стрелча за подобряване качеството на водата предоставяна на потребителите.
четвъртък 01 март 2018 - 12:35:04изглед за печат
 


 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License