Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
Актуална информация за качеството на питейната вода за периода 16.06–30.06.2018г.

1.Населени места с въведено режимно водоподаване – обявени:  
 - водоснабдително дружество „Инфрастрой” ЕООД, гр.Брацигово – от 08:00 часа до 22:00 часа на 16.06.2018г. е било прекъснато водоснабдяването на част от абонатите в Ниска зона гр.Брацигово – около 100 къщи; 
2.Брой населени места, в които са извършени изследвания  -  14 бр. 
3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите на мониторинга, включени в таблица А – 0 бр. 
4.От тях не отговаря на Наредба № 9/2001г., изм. и доп. ДВ бр.6/2018г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 0 бр. 
5.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в мониторинга – таблица Б и В - 20бр.
6.От тях не отговарят на Наредба № 9/2001г., изм. и доп. ДВ бр.6/2018г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 5 бр. (по микробиологични показатели) и 2 броя по показател нитрати, както следва: 

НАСЕЛЕНО МЯСТОПОКАЗАТЕЛ, ПО КОЙТО НЕ ОТГОВАРЯТРЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПИТВАНЕТОСТОЙНОСТ И ДОПУСК НА ПОКАЗАТЕЛЯ ПО НАРЕДБА № 9/2001
гр.СтрелчаКолиформи> 200 КОЕ /100 ml0 КОЕ /100 ml
Ентерококи214 КОЕ /100 ml0 КОЕ /100 ml
с.ДюлевоКолиформи> 200 КОЕ /100 ml0 КОЕ /100 ml
с.СмилецКолиформи150 КОЕ /100 ml0 КОЕ /100 ml
с.БлатницаКолиформи> 200 КОЕ /100 ml0 КОЕ /100 ml
Ентерококи55 КОЕ /100 ml0 КОЕ /100 ml
с.СвободаКолиформи170 КОЕ /100 ml0 КОЕ /100 ml
с.ДюлевоНитрати, mg/dm389,4 ± 5 mg/dm3£ 50 mg/dm3
с.Капитан ДимитриевоНитрати, mg/dm364,2 ± 5 mg/dm3£ 50 mg/dm3
 
Влошените микробиологични показатели на водата, а в някои населени места /с повърхностно водоснабдяване и органолептични показатели/ са в резултат от обилните валежи, които паднаха на територията на областта през последните дни. По отношение на микробиологичните показатели от страна на РЗИ е издадено предписание на водоснабдително дружество „В и К - С” ЕООД, гр.Стрелча за извършване на дезинфекция и промивка на водопроводните мрежи и представяне на контролни проби, с цел постигане изискванията на Наредба № 9/2001г. 
Представените контролни проби отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001г. Във връзка с констатираните наднормени стойности на нитрати в питейните води на обл.Пазарджик, бе осъществена среща с ръководителите на В и К дружествата и представители на общините, за търсене на алтернативи за водоснабдяване на засегнатите места /в случая с.Дюлево, община Стрелча и с.Капитан Димитриево, община Пещера/.     От страна на РЗИ са изготвени здравно-информационни материали за възможните рискове за здравето, при консумиране на вода със съдържание на нитрати над нормата за информиране на населението, чрез общината. 
7.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр. 
8.От тях не отговарят на Наредба № 9 - 0 бр. 
9.Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 1 бр. 
10.От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 
11.Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр./към момента няма регистрирани/. 
12.Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма. 
13.Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:  
-  предписание за хигиенни мероприятия – 1 бр.
понеделник 02 юли 2018 - 10:38:02изглед за печат
 


 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License