Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
 

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в Област Пазарджик 15-31.10.2018г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – обявени:   
- “В и К” ЕООД, гр.Батак във връзка с ремонтни работи по Главна напорна деривация /ГНД/ за ВЕЦ „Батак” е уведомило, че могат да възникнат проблеми с водоподаването за периода от 26.09.2018г. до 25.10.2018г., но проблемите продължават. След приключване на ремонтните дейности ще бъдем уведомени допълнително;   
- “ВКТВ” ЕООД, гр.Ракитово поради извършване на планов ремонт на „Апаратна камера” от „Язовири и каскади” ще бъде нарушавано водоподаването за около месец;     
От дружествата се извиняват за причиненото неудобство и ще направят всичко възможно за решаването на проблемите. 
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания  -  12 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите на мониторинга, включени в таблица А – 12 бр. 
4.От тях не отговаря на Наредба № 9/2001г., изм. и доп. ДВ бр.6/2018г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 бр. по химичен показател нитрати, 1 бр. по микробиологичен показател колиформи и ешерихия коли и 2бр. по микробиологичен показател колиформи, както следва: 

НАСЕЛЕНО МЯСТОПОКАЗАТЕЛ, ПО КОЙТО НЕ ОТГОВАРЯТРЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПИТВАНЕТОСТОЙНОСТ И ДОПУСК НА ПОКАЗАТЕЛЯ ПО НАРЕДБА № 9/2001
гр.СтрелчаКолиформи108 КОЕ /100 ml0 КОЕ /100 ml
Ешерихия коли27 КОЕ /100 ml0 КОЕ /100 ml
с.ДюлевоКолиформи188 КОЕ /100 ml0 КОЕ /100 ml
с.СвободаКолиформи> 200 КОЕ /100 ml0 КОЕ /100 ml
с.СмилецНитрати, mg/dm391,0 ± 5 mg/dm3≤ 50 mg/dm3
      
Влошените микробиологични показатели на водата, а в населените места /с повърхностно водоснабдяване /напр.гр.Стрелча/ и показател цвят, като сензорен показател е неприемлив за потребителите/ в резултат на паднали валежи.     
Във връзка с констатираните наднормени стойности на нитрати в питейната вода на с.Смилец, община Стрелча, ръководството на В и К дружеството и общината търсят алтернатива за водоснабдяване на населеното място с вода съответстваща на изискванията на Наредба № 9/2001г.     
От страна на РЗИ са изготвени здравно-информационни материали за възможните рискове за здравето, при консумиране на вода със съдържание на нитрати над нормата за информиране на населението, чрез общината.     
По отношение на микробиологичните показатели е издадено предписание на водоснабдително дружество „В и К - С” ЕООД, гр.Стрелча за извършване на дезинфекция и промивка на водопроводните мрежи и представяне на контролни проби, с цел постигане изискванията на Наредба № 9/2001г.     
Резултатите от контролните проби отговарят на изискванията на Наредбата. 
5.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в мониторинга – таблица Б и В - 0 бр. 
6.От тях не отговарят на Наредба № 9/2001г., изм. и доп. ДВ бр.6/2018г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 0 бр. 
7.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр. 
8.От тях не отговарят на Наредба № 9 - 0 бр. 
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 6 бр. 
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр./към момента няма регистрирани/. 
12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма. 
13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: 
 -  предписание за хигиенни мероприятия – 1 бр.
четвъртък 01 ноември 2018 - 13:31:13изглед за печат
 


 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License