Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
 

Информация за качеството на питейната вода за периода: от 01.06.2019 г. до 17.06.2019 г.

                               РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПАЗАРДЖИК

                                                ПРЕДОСТАВЯ:


                             Актуална информация за качеството на питейната вода,
                                    подавана за населението в област Пазарджик
                                  за периода: от 01.06.2019 г.  до  17.06.2019 г.


1.Населени места с въведено режимно водоподаване – обявени:
  - “ВиК - С” ЕООД - гр.Стрелча, уведомява, че бедственото положение обявено за територията на гр.Стрелча, се удължава със 7 дни и ще продължи до 24.06.2019 г. /Заповед №478/17.06.2019 г. на кмета на Община Стрелча/.    Дружеството продължава почистването на съоръженията от водохващането до Пречиствателната станция за питейна вода, след което предстои хиперхлориране и вземане на проби от водата. Водоподаването е пуснато само за битови нужди.
2.Брой населени места, в които са извършени изследвания  -  10 бр.
3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите на мониторинга, включени в таблица А – 10 бр.
4.От тях не отговарят на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр.6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 0 бр.
5.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в мониторинга – таблица Б и В - 0 бр.
6.От тях не отговарят на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр.6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 0 бр.
7.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр.
8.От тях не отговарят на Наредба № 9 - 0 бр.
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 2 бр.
10.От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
11.Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр. /към момента няма регистрирани/.
12.Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма.
13.Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
 -  предписание за хигиенни мероприятия – 1 бр.сряда 19 юни 2019 - 08:32:53изглед за печат
 


 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License