Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Процедури по предоставяне на административни услуги, образци и формуляри

1. Издаване на служебна бележка за сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ, при недостатъчност на регистрираните практики
2.  Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите
3.  Издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата на лечебните заведения за извънболнична помощ  и хосписите
4. Заличаване от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите
5. Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
6.  Заличаване от регистъра на лицата, пратикуващи неконвенционални  методи  за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
7. Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти  от лекари и лекари по дентална медицина
8.  Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина
9.  Изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества
10.  Издаване на заповеди за откриване, закриване и промяна в обстоятелствата на лекарски  консултативни  комисии
11.  Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи  наркотични вещества
12. Предоставяне на специални формуляри на лица, извършващи дейности с наркотични вещества
13.  Приемане на молби за освидетелстване и преосвидетелстване от Териториалната експертна лекарска комисия и други във връзка с извършване на медицинската експертиза на работоспособността
14. Вписване в списъка на лекарите, работещи в лечебни заведения-крайни получатели по чл. 2 б от Наредба № 34 от 2005г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
15. Приемане и представяне на документи за придобиване на специалност в медицинските университети в страната
16.  Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение
17.  Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение
18. Издаване на удостоверение на лечебни заведения по чл. 46, АЛ.1 от Закона за лечебните заведения за получаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност
19.  Издаване на заключение, че са спазени здравните изисквания в помещенията за търговия на едро с лекарствени продукти
20.  Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води
21. Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води
22. Издаване на санитарно удостоверение (хигиенно заключение) за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина
23.   Издаване на становище за класифициране на отпадъци
24.    Издаване на становище за съгласуване на проекти за устройствени схеми и планове
25.  Издаване на становище за съгласуване на инвестиционен проект
26.  Издаване на становище за готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация
27.  Издаване на международен сертификат за имунизации
28.  Издаване на сертификат за имунизационно състояние
29.  Издаване на удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации
30. Извършване на микробиологични и паразитологични изследвания
31. Приемане на документи за издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки, имащи значение за здравето на човека и издаване на здравно заключение
32.  Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби
33. Издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната
34. Издаване на хигиенно заключение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека
35.  Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия
36. Издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата по регистрацията на лица, практикуващи неконвенционални методи на лечение”
37.  Издаване на заповед за възстановяване на дейност или експлоатация на обект с обществено предназначение
38. Издаване на становище за унищожаване на лекарства
39. Извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица
40. Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ
41. Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици


 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License