Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

                    карта на сайта
+ A | - a | A
 
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И ФОРМУЛЯРИ

ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

ЗДРАВНО-ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА

 
ОБЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БУТИЛИРАНИ МИНЕРАЛНИ, ИЗВОРНИ И ТРАПЕЗНИ ВОДИ

ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
 
ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО
 

ДИРЕКЦИЯ "МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ"

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИСИ
 
 
 
ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ
 
НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Д Е К Л А Р А Ц И Я за изгубен оригинал на удостоверение за регистрация на лица, практикуващи неконвенционални методи на лечение

ДРУГИ
257   Молба-декларация за представяне пред ДЕЛК,ТЕЛК за освидетелстване
1337 Предложение от ЛЗ за ЛКК
1337 Предложение за промени от ЛЗ в състава на  ЛКК
2155 Зявление за предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебните заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества - жълти и зелени
ДИРЕКЦИЯ "НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ"
 
 
Заявка за необходимите количества ваксини
Отчет за изразходвани биопродукти в дози
План за контингентите, подлежащи на задължителни и целеви имунизации
СВЕДЕНИЕ за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни  имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика
Алгоритъм за работа на общопрактикуващите лекари, лекарите в ДКЦ, МЦ и ЦСМП  при случай съмнителен за грип
Алгоритъм за поведение в лечебно заведение за болнична помощ при случай, съмнителен за грип
 
ДРУГИ ОБРАЗЦИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 034/ 444 395


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License