Новина: Веднага след получаване на сигнала, РЗИ реагира с проверка на място и взе проби питейни води от гр. Стрелча.
(Категория: Актуално)
Публикувано от adm_rzi_26
вторник 13 март 2018 - 09:04:34


Издадено е предписание на водоснабдителното дружество


На 11 март 2018г. /неделя/ до директора на РЗИ Пазарджик бе подаден сигнал от ОД на МВР за възникнал инцидент с изхвърляне на отпадъци от предприятие за добив на пегматит от кариера „Мали кладни дял“ в близост до вододайната зона на водоизточник за питейно водоснабдяване на гр. Стрелча – река Меде дере.Още същия ден спешно бе сформиран екип от специалисти от отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция „Обществено здраве“, който в присъствието на управителя на „ВиК - С“ ЕООД гр. Стрелча извърши проверка на място. Констатирано бе, че на около 400 м от водохващането е изхвърлен отпадък във вид на преработен скален материал. Извършено бе пробонабиране на вода от тласкателя при водохващането, както и от два пункта от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр.Стрелча. Пробите са доставени веднага в лабораторията на РЗИ Пазарджик за анализ по химични и микробиологични показатели. Получените резултати от извършените анализи на питейната вода по химични показатели показват съответствие с Наредба № 9 на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Незначителни промени се установиха по органолептични показатели /цвят и мътност/ на пробите води, взети от водоизточника, което, по мнение на специалистите от РЗИ, се дължи на сезонното снеготопене. 
 
Днес, 12 март, бе извършено допълнително пробонабиране от два пункта от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Стрелча, с цел извършване на анализ за съдържание на тежки метали в РЗИ-Пловдив. Информация за получените резултати, както и за резултатите от микробиологичния анализ ще бъде предоставена допълнително. 
 
От страна на РЗИ-Пазарджик е издадено предписание до управителя на „ВиК - С“ ЕООД гр. Стрелча с мерки за почистване на водовземните съоръжения и привеждане на водоизточника в съответствие със здравните изисквания. 
 
РЗИ Пазарджик информира МЗ, областния управител и кмета на Община Стрелча за предприетите мерки.Новина от РЗИ Пазарджик
( http://www.rzipz.net/news.php?extend.744 )