Новина: Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Пазарджик 01-16.02.2020
(Категория: Бюлетин за качество на питейна вода)
Публикувано от adm_rzi_26
четвъртък 20 февруари 2020 - 13:16:59


1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма обявени. 
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания  -  14 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите на мониторинга, включени в таблица А – 14 бр. 
4. От тях не отговаря на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп., ДВ, бр.6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 1 бр., по химичен показател - нитрати /при норма /50 mg/l/ в с. Смилец, съдържанието на нитрати е 100 ± 10 mg/l/. 
5. Резултатите от изследваните 5 проби питейна вода, при потребителите от централно водоснабдени населени места по радиологични показатели, Приложение № 1, таблица Г. 1. и Г. 2., в РЗИ Пловдив /м. януари 2020 г./, съответстват на изискванията на Наредбата за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. За отчетния период, РЗИ Пазарджик е получила от РЗИ Пловдив, протоколите от изпитване на водите, във връзка със сигнала от Басейнова Дирекция ИБР, гр. Пловдив за замърсяване водите на река Марица, в участъка между гр. Пазарджик и гр. Пловдив за съдържание на тежки метали, трихалометани, пестициди и органика. Пробите са взети от чешми при потребителите на населени места: гр. Пазарджик, с. Синитево, с. Огняново, с. Хаджиево и с. Говедаре. Резултатите са без отклонения от допустимите норми, съгласно изискванията на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп., ДВ, бр.6/2018 г. по всички показатели. 
6.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр. 
7.От тях не отговарят на Наредба № 9 - 0 бр.
8. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 2 бр. 
9.От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 
10. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр. /към момента няма регистрирани/. 
11.Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма. 
12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:  
-  предписание за хигиенни мероприятия – 0 бр.Новина от РЗИ Пазарджик
( http://www.rzipz.net/news.php?extend.937 )