Новина: Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Пазарджик 01-15.03.2020
(Категория: Бюлетин за качество на питейна вода)
Публикувано от adm_rzi_26
понеделник 16 март 2020 - 11:55:38


1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма обявени. 
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания  -  15 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите на мониторинга, включени в таблица А – 6 бр. 
4. От тях не отговаря на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп., ДВ. бр. 6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 1 бр., по химичен показател - нитрати /при норма /50 mg/l/ в с. Черногорово, съдържанието на нитрати е 66,6±5 mg/l/. 
5. Брой проби питейна вода от централно водоснабдяване, изследвани по показателите от таблици Б и В и представени за изследване за съдържание на тежки метали, трихалометани, пестициди и органика в РЗИ-Пловдив, включени в мониторинга – 9 бр. 
6. По  показателите, изследвани в лабораторията на РЗИ Пазарджик  не отговаря на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп., ДВ. бр. 6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 1 бр. /гр. Ракитово/. Поради обилните валежи, водата е със завишени органолептични показатели /цвят и мътност/ и несъответстваща на изискванията по микробиологични показатели.      
От страна на РЗИ Пазарджик незабавно е издадено предписание на водоснабдителното дружество за предприемане на мерки за почистване и дезинфекция на водоизточниците, водоснабдителните съоръжения и вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Ракитово.      
Взета е контролна проба за анализ на качеството на водата. Резултатите от анализите показват, че предприетите мерки от страна на водoснабдителното дружество са ефективни и водата, съответства на изискванията на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп., ДВ. бр. 6/2018 г. 
7. Съответствието на водните проби изпитвани в РЗИ Пловдив, съгласно изискванията на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп., ДВ. бр. 6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, ще обявим след получаване на резултатите. 
8.Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр. 
9. От тях не отговарят на Наредба № 9 - 0 бр. 
10. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 0 бр. 
11. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 
12. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр. /към момента няма регистрирани/. 
13. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма. 
14. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:  
-  предписание за хигиенни мероприятия – 1 бр.Новина от РЗИ Пазарджик
( http://www.rzipz.net/news.php?extend.950 )