Новина: Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Пазарджик-16-30.04.2020
(Категория: Бюлетин за качество на питейна вода)
Публикувано от riokozadminpz
понеделник 04 май 2020 - 12:33:20
Актуална информация за качеството на питейната вода,
подавана за населението в област Пазарджик
за периода: от 16.04.2020 г.  до  30.04.2020 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – към края на отчетния период, няма обявени. На 23.04.2020 г. за времето от 08:00 до 17:00 часа, поради изграждане на нов водопровод и превключване от стария към новия водопровод е прекъсвано водоснабдяването в гр. Брацигово, в района на хотел Виктория.
В същото време са отстранени и две други аварии в района.
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания  -  6 бр.
3. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите на мониторинга, включени в таблица А – 6 бр.
4. От тях не отговаря на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 0 бр.
5. Брой проби питейна вода от централно водоснабдяване, изследвани по показателите от таблици Б и В - 0 бр.
6. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 0 бр.
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр.
8. От тях не отговарят на Наредба № 9 - 0 бр.
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 5 бр.
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр. /към момента няма регистрирани/.
12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма.
13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
 - предписание за хигиенни мероприятия – 0 бр.

Новина от РЗИ Пазарджик
( http://www.rzipz.net/news.php?extend.979 )