Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

Официален сайт на РЗИ-Пазарджик   карта на сайта
+ A | - a | A
 
 

Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Пазарджик 01-16.10.2022г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма обявени: 
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания - 16 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите на мониторинга, включени в таблица А – 11 бр. 
4. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 2 проби /село Дорково и град Костандово/.  “Водоснабдяване, канализации и термални води” ЕООД, град Ракитово, с писмо вх. №25-778/13.10.2022г./, ни уведомява, че поради прокопаване на канал за изграждане на канализационно отклонение в местността Цигов чарк е предизвикана авария на водопровода, захранващ град Костандово и село Дорково, за което не са били уведомени. От страна на РЗИ-Пазарджик е издадено предписание на водоснабдително дружество “ВКТВ” ЕООД, град Ракитово/, за предприемане на хигиенни мероприятия и представяне на контролни проби. 
5. Брой проби питейна вода от централно водоснабдяване, изследвани по показателите от таблици Б и В /от мониторинга за м.октомври/ – 5 бр. 
6. От тях по показателите изследвани в лабораторията на РЗИ-Пазарджик, несъответства на изискванията на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели една проба, по химичен показател - нитрати /при норма /50 mg/l/ в с.Смилец, съдържанието на нитрати е 86,6 ± 10 mg/l/. Резултатите от представените за изпитване в РЗИ-Пловдив проби /от мониторинга за м.октомври/  води за съдържание на трихалометани, 1,2-дихлоретан, тетрахлоретен и трихлоретен, пестициди, тежки метали, ПАВ /полициклични ароматни въглеводороди/ и бенз/а/пирен, ще обявим след получаване на резултатите. 
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр. 
8. От тях не отговарят на Наредба № 9 - 0 бр. 9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 4 бр. 
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр./към момента няма регистрирани/. 
12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма. 
13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:  
-  предписание за хигиенни мероприятия – 1 бр.
вторник 18 октомври 2022 - 08:35:32изглед за печатИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРОНАВИРУС

covid_fillm2021.jpg
 РАБОТНО ВРЕМЕ НА ВРЕМЕНЕН ИМУНИЗАЦИОНЕН ПУНКТ 
ПРИ РЗИ-ПАЗАРДЖИК
вторник и четвъртък 
 от 10,00ч. до 12,00ч.
понеделник, сряда и петък
 от 14.00ч. до 16.00ч.
 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 
0884 72 47 51


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License