Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

Официален сайт на РЗИ-Пазарджик   карта на сайта
+ A | - a | A
 
 

ОМП и класифицирана информация

  Правилник за дейността на СМОvm.jpgЗаповед за класифицирана информация
П Р А В И Л Н И К 


ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ  ПРИ КРИЗИ
КЪМ ДИРЕКТОРА НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПАЗАРДЖИК
Раздел I.

Общи положения

Чл. 1. (1) С правилника се уреждат организацията и дейността на  съвета по медицинското осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи към Регионална здравна инспекция-Пазарджик, наричан по-нататък "съвета".
(2) Съветът е орган за провеждане на регионалната политика за медицинското осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи в Област Пазарджик и изпълнение на Закона за здравето.

Раздел II.
Организация на съвета

Чл. 2. (1) Съветът е колективен орган, който се състои от председател, секретар и членове.
(2) Председател на съвета е директора на Регионална здравна инспекция-Пазарджик.
(3) Съветът по ал.1 включва един представител на регионалната здравна инспекция, директорите на лечебните заведения за болнична помощ, на центъра за спешна медицинска помощ и представители на областната администрация и на общините в съответния регион.
Чл. 3. В зависимост от въпросите, включени в дневния ред, в заседанията на съвета могат да участват и представители на други организации.
Чл. 4. (1) Председателят на съвета:
1. представлява съвета;
2. ръководи заседанията и цялостната работа на съвета;
3. внася за разглеждане от Регионалния съвет по медицинското осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи предложения и въпроси във връзка с дейността на съвета;
4. подписва протоколите от заседанията на съвета;
(2) В отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от определен, от него заместник-председател.
Чл. 5. (1) Съветът е постояннодействащ орган, който провежда най-малко две редовни заседания в годината.
(2) Заседанията на съвета се свикват от неговия председател въз основа на решение, взето на предишно заседание;
(3) Съветът може да проведе извънредно заседание по предварително обявен дневен ред по инициатива на всеки от членовете му.
Чл. 6. (1) За всяко заседание се съставя дневен ред, който се изготвя от секретаря и се изпраща на членовете на съвета най-малко 5 работни дни преди заседанието заедно с материалите от дневния ред.
(2) Всеки член на съвета може да прави предложения за включване на въпроси в дневния ред.
Чл. 7. Заседанията на съвета се считат за редовни, ако в тях участват най-малко половината от членовете му. При липса на кворум се насрочва ново заседание.
Чл. 8. (1) Решенията на съвета се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите на съвета.
(2) По предложение на всеки от членовете му съветът може да реши по конкретен въпрос да се проведе тайно гласуване.
Чл. 9. (1) На заседанията на съвета се водят протоколи. Протоколите се подписват от водещия протокола и от председателя на съвета.
(2) Към протоколите с приетите решения се прилагат и документите, обсъдени на заседанията на съвета.

Раздел III.
Експертни съвети

Чл. 10. (1) Към Регионалния съвет за медицинското осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи могат да се сформират временни експертни съвети по даден проблем, в който се включват експерти в областта на здравеопазването, по проблемите при бедствия, аварии и катастрофи и др..
(2) Съставът на експертния съвет се определя с решение на Регионалния съвет за медицинското осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи по предложение на неговите членове.
Чл. 11. (1) Експертните съвети изготвят оценка за всяко предложение за разработване на регионална програма или проект в областта на медицинското осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи;
(2) Директорът на РЗИ внася за проучване от експертния съвет направените предложения.
(3) Въз основа на извършени проучвания, изследвания и анализи експертният съвет изготвя мотивирано становище за всяко предложение поотделно.

Раздел IV.
Функции на Съвета за медицинското осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи

Чл. 12. (1) Съветът за медицинското осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи е орган за изпълнение на националната политика в областта на медицинското осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи на областно равнище.
(2) Съветът осъществява следните функции:
1. приема регионалните планове за действие и програмите за обучение на медицинските екипи, работещи в условията на бедствие, аварии и катастрофи;
2. формира и подготвя органи за управление и екипи за медицинска помощ;
3. създава необходимите условия за медицинска сортировка, първична обработка, лечение, рехабилитация и медицинска експертиза на пострадалите;
4. организира и осъществява противоепидемични и хигиенни дейности и санитарен контрол в засегнатата територия;
5. формира запаси за ресурсно осигуряване на медицинските дейности;
6. организира продължаващо обучение на медицинските специалисти и населението по оказване на медицинска помощ при бедствия, аварии и катастрофи;
7. обсъжда и приема становища по местни програми и проекти в областта на медицинското осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи;
8. поддържа връзки със средствата за масово осведомяване и популяризира проблемите и мерките, свързани с медицинското осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи;
9. приема ежегодни отчети и взема мерки за подобряване на дейността си;
Чл. 13. Регионалният съвет за медицинското осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи осъществява ръководството и контрола върху изпълнението на дейностите, свързани с изпълнението на националната и регионалната програми за медицинското осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи, като изготвя предложения, указания и анализи по определените критерии и индикатори.
Чл. 14. Директорът на РЗИ координира дейността по изпълнението на задачите свързани с медицинското осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи;
Чл. 15. (1) Регионалният съвет за медицинското осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи събира, съхранява и анализира информацията на областно равнище, която е необходима за изготвянето, осъществяването и координирането на регионални програми и проекти в областта на медицинското осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи;
(2) При изпълнение на националната политика за медицинското осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи Регионалния съвет по медицинското осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи се ръководи методически от Министерството на здравеопазването.

Допълнителни разпоредби

1. “Бедствие” е всяко природно явление, като земетресение, наводнение, свличане на земни пластове, бури, снежни виелици, лавини, специфични пожари, продължителни суши и епидемии; радиационно, химическо и бактериологично заразяване, когато са причинени жертви и тежки щети на собствеността или са застрашени здравето и животът на населението.
2. “Авария” е внезапна технологична повреда на машини, съоръжения и агрегати, съпроводена със спиране или сериозно нарушаване на технологичния процес, с взривове, образуване на пожари, замърсяване на околната среда, разрушения, жертви или заплахи за живота и здравето на населението.
3. “Катастрофа” е внезапно събитие, съпроводено с тежки последствия, жертви, наранявания и повреди, които причиняват загуби, налагащи незабавна локализационна, спасителна и непосредствена възстановителна намеса в широк мащаб.


Заключителни разпоредби

§ 1. Правилникът е приет  на заседание на Съвета за медицинското осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи с Протокол № 1  / 28.04.2011г. и влиза в сила  от датата на приемането му.vm.jpg Правилник за дейносттта на СМО
vm.jpg Медицинско осигуряване на населението при бедствия
vm.jpg Най-чести възможни бедствия и начини за защита
vm.jpg Приложения

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРОНАВИРУС

covid_fillm2021.jpg
 РАБОТНО ВРЕМЕ НА ВРЕМЕНЕН ИМУНИЗАЦИОНЕН ПУНКТ 
ПРИ РЗИ-ПАЗАРДЖИК
вторник и четвъртък 
 от 10,00ч. до 12,00ч.
понеделник, сряда и петък
 от 14.00ч. до 16.00ч.
 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 
0884 72 47 51


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License