Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция
Пазарджик

Официален сайт на РЗИ-Пазарджик   карта на сайта
+ A | - a | A
 
 

ОМП и класифицирана информация

  Медицинско осигуряване на населението при бедствияvm.jpgЗаповед за класифицирана информацияМЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯСъгласно Закона за здравето :

Чл. 114. (1) Управлението, организацията и ресурсното осигуряване на здравната помощ при бедствия, аварии и катастрофи се осъществяват от министъра на здравеопазването, главния държавен здравен инспектор, директора на НЦРРЗ, директорите на регионалните здравни инспекции, лечебните и здравните заведения. (2) Органите по ал. 1 провеждат дейността по медицинското осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи в тясно взаимодействие с органите на централната и местната власт, с Министерството на вътрешните работи, с неправителствени организации и с Българския Червен кръст.

Чл. 115. (1) Министърът на здравеопазването разработва планове за медицинско осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи, които се утвърждават от Министерския съвет. (2) Въз основа на утвърдените от Министерския съвет планове за действие при бедствия, аварии и катастрофи органите по чл. 114, ал. 1: 1. създават необходимите условия за медицинска сортировка, първична обработка, лечение, рехабилитация и медицинска експертиза на пострадалите; 2. формират и подготвят органи за управление и екипи за медицинска помощ; 3. осигуряват защитата на стационарно болните и медицинския персонал от външни фактори; 4. организират и осъществяват противоепидемични и хигиенни дейности и санитарен контрол в засегнатата територия; 5. формират запаси за ресурсно осигуряване на медицинските дейности; 6. организират продължаващото обучение на медицинските специалисти и населението по оказване на медицинска помощ при бедствия, аварии и катастрофи. (3) Финансовото осигуряване на здравната помощ при бедствия, аварии и катастрофи се осъществява от държавния бюджет.          

Чл. 116.
 (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) За осъществяване на медицинското осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи към директора на регионалната здравна инспекция се създава съвет за медицинско осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи. Директорът на регионалната здравна инспекция е председател на съвета. (2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Съветът по ал. 1 включва един представител на регионалната здравна инспекция, директорите на лечебните заведения за болнична помощ, на центъра за спешна медицинска помощ и представители на областната администрация и на общините в съответния регион.


vm.jpg Правилник за дейносттта на СМО
vm.jpg Медицинско осигуряване на населението при бедствия
vm.jpg Най-чести възможни бедствия и начини за защита
vm.jpg Приложения

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРОНАВИРУС

covid_fillm2021.jpg
 РАБОТНО ВРЕМЕ НА ВРЕМЕНЕН ИМУНИЗАЦИОНЕН ПУНКТ 
ПРИ РЗИ-ПАЗАРДЖИК
вторник и четвъртък 
 от 10,00ч. до 12,00ч.
понеделник, сряда и петък
 от 14.00ч. до 16.00ч.
 ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО
Национална линия за отказ от тютюнопушене
070010323
 no_smoke.jpg
При нарушения
тел. 
0884 72 47 51


Регионална здравна инспекция - Пазарджик © 2007-© 2011
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност при използване сайта на РЗИ-Пазарджик
Regional Inspectorate of Protection and Control Public Health – Pazardzhik © 2007
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License