Новина: Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Пазарджик 16-30.12.2022г.
(Категория: Бюлетин за качество на питейна вода)
Публикувано от riokozadminpz
петък 30 декември 2022 - 11:55:20


 
1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма обявени.
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания - 1 бр.
3. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите на мониторинга, включени в таблица А – 1 бр.
4. Пробата отговаря на изискванията на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 6/2018 г. за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели.
5. Брой проби питейна вода от централно водоснабдяване, изследвани по показателите от таблици Б и В – 0 бр.
6. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 6/2018 г. за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели - 0 бр.
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели включени в постоянния мониторинг – 0 бр.
8. От тях не отговарят на Наредба № 9 - 0 бр.
9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 2 бр.
10. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр.
11. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр. /към момента няма регистрирани/.
12. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма.
13. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
 -  предписание за хигиенни мероприятия – 0 бр.Новина от РЗИ Пазарджик
( http://www.rzipz.net/news.php?extend.1199 )