Новина: Актуална информация за качеството на питейната вода, подавана за населението в област Пазарджик 01-16.02.2023г.
(Категория: Бюлетин за качество на питейна вода)
Публикувано от adm_rzi_26
петък 17 февруари 2023 - 12:22:01


1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма обявени: 
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания - 11 бр. 
3. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите на мониторинга, включени в таблица А – 7 бр. 
4. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 4 бр. (2 бр. по микробиологични показатели-  с. Сестримо и с. Момина клисура, като водата от Сестримо е с неприемливи цвят и мътност, и 2 бр. по физико-химични показатели - цвят и мътност от селата Габровица и Голямо Белово, община Белово). От страна на РЗИ Пазарджик е издадено предписание на водоснабдително дружество „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД - гр. Пазарджик, за предприемане на хигиенни мероприятия и представяне на контролни проби. 
5. Брой проби питейна вода от централно водоснабдяване, изследвани по показателите от таблици Б и В – 0 бр. 
6. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - 0 бр. 
7. Четири проби води от централно водоснабдяване /с. Динката и с. Памидово - община Лесичово, и с. Момина клисура и с .Сестримо - община Белово/ са представени в РЗИ Пловдив, за изследване на радиологични показатели, включени в мониторинга /Приложение №1, таблица Г.1. и Г.2./. 
8. Съответствието на тези води съгласно изискванията на Наредба № 9/2001г., изм. и доп. ДВ, бр.6/2018 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели ще обявим, след получаване на резултатите от РЗИ Пловдив. 
9. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг – 0 бр. 
10. От тях не отговарят на Наредба № 9 - 0 бр. 11. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници – 6 бр. 
12. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите – 0 бр. 
13. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания - 0 бр. /към момента няма регистрирани/. 
14. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – няма. 
15. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:  
-  предписание за хигиенни мероприятия – 1 бр.Новина от РЗИ Пазарджик
( http://www.rzipz.net/news.php?extend.1211 )